Hverdagen

Hverdagen på FUND

Vi har fokus på høj faglighed, og vores tanker om undervisning bygger på en tanke om at skabe variation, tilgodese den enkelte elev og inddrage forskellige læringstile; vi kalder det faglig viden, sneglelæring og de gode vaner kombineret med portfoliotanken og formativ feedback.

 

Vi har ikke et fast skema, men hverdagen er derimod bygget op efter overordnede oversigt.

Overordnede oversigt

7.50 – 8.15 Aflevering & morgenhygge

8.15 – 8.45 Morgensang og samling

8.45 – 9.45 Skoletid

9.45 – 10.00 Pause

10.00 – 11.15 Skoletid med kort pause

11.15 – 12.15 Frokost og pause

12.15 – 13.15 Skoletid

13.30 – 14.30 Skoletid for FUNDs ældste klasser

MORGENEN PÅ FUND. Når du afleverer dit barn på FUND Friskole tager vi imod med et godmorgen, en kop kaffe i FUND Cafeen og altid tid til en snak.

 

På FUND Friskole starter vi dagen sammen; elever, ansatte og de forældre, der har tid. Vi synger og fortæller historier, fordi sange og fortællinger kan røre ved det helt nære og skabe stor glæde og stærke tilhørsforhold, men sange og fortællinger kan også sætte ord på det svære, der ikke altid kan siges. Morgensang på FUND er vigtig, fordi når vi synger sammen skaber det både et personligt rum for refleksion, samtidig med at fællessangens præmis er betinget af, at det kun kan lykkes, når alle bidrager til det. Man kan ikke synge fællessang alene!

SKOLETID. FUND Friskole står mål med undervisningen i Folkeskolen. Overordnet betyder stå mål med-kravet, at elever, der forlader FUND i 9. eller 10., skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

 

I hverdagens oversigt kalder vi det for skoletid. På FUND Friskole lever vi altså op til stå mål med-kravet, men vi vil gerne mere end det.

 

På FUND Friskole oplever børnene flere typer af undervisning. Det er en opbygning, der skaber variation i hverdagen og samtidig giver det rum og plads til den opfattelse, der hylder, at børn lærer i forskelligt tempo og på forskellige måder.

Faglig viden. Vi arbejder i koncentrerede forløb med dansk, matematik og sprogfagene. På FUND er det at kunne et fag som fx matematik eller sprog dog ikke mål i sig selv. Vi gør en dyd ud af at lære børnene at anvende faglighederne, som de redskaber, de i virkeligheden er.

Sneglelæring. Med sneglemetoden arbejder vi i 2-4 ugers projektforløb, og læringsmåden er en naturlig forlængelse af barnets vej til læring; først oplever du noget; så bliver du nysgerrig på elementer i det, som du har oplevet; så leger og eksperimenterer du med stoffet; så er der noget, som du har brug for mere viden om, og du opsøger den hos en mere vidende, i en bog eller på nettet; og så producerer du selv noget ud fra din nyvundne viden.

I projekterne arbejder vi også fagligt med dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, men også med sundhed, verdensmålene, teknologi, energi, design, musik, medie, kunst, bevægelse og andre spændende områder.

De gode vaner. Drivkraften til børns læring starter i hænderne. Det er igennem det konkrete og sansbare, at vi forstår det abstrakte. På FUND dyrker, plejer og udfordrer vi børnenes lyst til at spille musik, lege, udforske, tegne, male, transformere og bygge skæve ting. Vanerne skaber rum for at tænke vildt, være eksperimenterende, turde fejle og være nysgerrig, fordi det er hér, at vi lærer.

Portfolio. Skolen i dag skal forberede eleverne på livslang læring, og det er en vigtig del af tankerne bag FUND. Eleverne skal være bevidste om deres egen læring, og fokus forskydes dermed fra produktet til processen. Portfoliotanken giver en mere aktiv og produktiv elev, fordi eleven får mulighed for at sætte sig læringsmål, der går hånd i hånd med en udvikling af deres egne individuelle interesser og giver selvrefleksion og selvevaluering.

 

Der arbejdes med tre hovedområder i portfoliometoden: Målsætning, dokumentation og planlægning/refleksion/evaluering. Eleven skal sætte sine egne mål for undervisningen, og læreren skal hjælpe eleven ved at synliggøre indlæringsprocessen og tolke undervisningsplanernes mål, så eleven forstår dem og bliver i stand til at sætte sine egne mål. Dokumentationen er med til at synliggøre elevens læring og udvikling for både eleven selv, forældre og for skolen. Alt, hvad der gemmes, følges op af tid til refleksion, og som et centralt arbejdsredskab bruges FUNDs egen software og microcomputeren SMILE.

Formativ feedback. I forlængelse af arbejdet med portfoliotanken findes lærerens arbejde med formativ feedback. Formativ feedback er et samarbejde mellem lærer og elev, da eleven i arbejdet med fagene, projekterne, de gode vaner og sin egen portfolio skal have klare anvisninger på, hvordan hun eller han kan forbedre sig.

Derfor vil feedback være en del af den daglige undervisning på FUND og er et systematisk arbejde, som alle lærere indgår i.

SMILE. Som en fælles platform for arbejde i de ovennævnte områder modtager alle elever på FUND Friskole derfor deres egen mikrocomputer SMILE, der indeholder alle de nødvendige læringsressourcer til deres daglige arbejde. SMILE står for Small, Individual Learning Environment, og computeren og læringsressourcerne er udviklet af FUND – både til brug på skolen og i hjemmet. SMILE er både integreret med sociale medier, børnenes egne mobiltelefoner til produktion gennem egne apps og ikke mindst med skolens egen læringsplatform.

 

Med MeWe Space og SMILE sikrer vi os, at børnene lærer sanse- og erfaringsbaseret ved at bruge digital teknologi til at skabe, i modsætning til at forbruge digitalt.

LEKTIEFRI SKOLE. Vi tror på, at børn skal komme i skole uden at skylde skolen noget. Vi tager udgangspunkt i erfaringen fra kollegaskoler, der har arbejdet med den den lektiefrie børneskole. Det betyder, at lærerne på FUND ikke rutinemæssigt giver lektier for. Som udgangspunkt skal man kunne nå at lære det, der skal læres i det tidsrum, barnet går i skole. På FUND mener vi dog også, at det i samarbejde med forældrene kan være nødvendigt at lave individuelle aftaler om hjemmearbejde og ekstra træning af specifikke færdigheder, som f.eks. læsning.

 

Vi vil altid opfordre til at arbejde videre derhjemme, når man har tid og lyst; vise skolesager til far, læse højt for mor, vise storebror SMILE microcomputeren, spille klaver for storesøster, øve tabeller med bedstemor eller se på landkort med bedstefar.

 

Det faglige udbytte er stort, når man er motiveret, og det er rart, at man kan beskæftige sig med skolen, når det passer ind i familiens rytme.

 

Den lektiefrie børneskole gælder fra 0.-6. klasse, og det betyder, at eleverne fra 7. klasse begynder at få lektier for. Dermed skaber vi i rette tid en overgang til den arbejdsform, som eleverne vil møde på deres ungdomsuddannelse.

PAUSE. I indskolingen kalder vi pausen for FritLand – en tid, hvor legen er i centrum. FritLands filosofi bygger på troen på, at leg er det vigtigste i livet efter mad, drikke og kærlighed. Vi tror på, at det er afgørende for vores udvikling og velbefindende, at vi skaber rum og tid til at lege.

 

Pausen i FritLand er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af det, vi kalder “bløde kompetencer” – altså personlige og sociale kompetencer. I fri leg udvikler man for eksempel ægte initiativ, ansvarlighed, passion, udholdenhed, impulskontrol, sociale grænser, risikotolerance og opfindsomhed. Børnene skal simpelthen have lov til at dykke så dybt ind i deres fantasiverden og deres forestillinger, som overhovedet muligt. Det er nemlig derinde, den stærkeste udvikling finder sted.

 

Når børn leger koncentreret, er de per definition kreative. For dem er det et mikrokosmos, som vi kun må træde ind i med respekt. Sideløbende tilbyder vi mere styrede aktiviteter med kreative og håndværksmæssige sysler, der understøtter det enkelte barns udvikling og samtidig og supplerer arbejdet med gode vaner.

FROKOST. På FUND Friskole mener vi, at maden spiller en vigtig rolle i et læringsmiljø, og vi vil være stolte af vores køkken. På FUND er økologisk mad en selvfølgelighed, og vi ønsker at give vores vores elever i friskolen et tilbud om spændende, varieret, veltilberedt og hjemmelavet mad med ø.

 

FUND Friskole etableres med både køkken og kantine.

 

Øland og FUND betyder, at tredelingen køkken, kok og kantine giver den bedste model for, hvordan skolemaden til en fair pris kan blive sund, økologisk og samtidig en del af elevernes maddannelse. Sammen med Øland ønsker vi at åbne elevernes øjne for nye smagsoplevelser og udvide deres horisont.

 

På FUND Friskole er de 17 verdensmål en rettesnor for det daglige arbejde. Verdensmål 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion. Det betyder, at vi gerne vil give eleverne mulighed for at reflektere over deres egne forbrugsmønstre, og samtidig danne sig et billede af, hvordan forbruget ser ud i andre dele af verden. Det kan sætte eleverne i stand til at gøre sig tanker om, hvordan et bæredygtigt forbrugsmønster kan se ud, og de reflekterer over deres egen rolle i arbejdet for at nå verdensmål 12.

 

På FUND bliver dit barn en del af en lille og overskuelig skole, og dagens gang på friskolen skal for det enkelte barn føles tryg og samtidig skabe rum og plads til alle i det fællesskab, som vi kalder FUND Friskole.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole