De største FUNDere

Mellemtrin og udskoling på FUND

FUND Friskole er prøve- og karakterfri, fordi der findes andre muligheder. Det kræver mod at være at være anderledes, og den prøvefri skole er anderledes, fordi vi ønsker at være et klart modsvar til tidens optagethed af test, prøver og karakterer som den eneste gyldige måling af børns læring.

 

Prøvefriheden øger den pædagogiske frihed til at finde nye og andre måder at udvikle den enkle elevs potentiale; det faglige, dannelsen og et fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære. Det afsluttende projekt på FUND er derfor kulminationen på en skolegang, der hylder det princip, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål:

 

Prøvefriheden øger den pædagogiske frihed til at finde nye og andre måder at udvikle den enkle elevs potentiale; det faglige, dannelsen og et fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære. Det afsluttende projekt på FUND er derfor kulminationen på en skolegang, der hylder det princip, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål

 

Eleverne er selv med til at formulere problemstillingen. Målet er, at de udvikler og producerer et læringsmateriale om fx lighed mellem kønnene, rent vand eller lign. til børn i vores samarbejdsskoler i Botswana eller Indien.

Læringsmål for eleverne

FUNDmodellen.

Undervisningen på FUND tager udgangspunkt i FUNDmodellen. Det er dog vigtigt samtidig at fastslå, at modellen blot danner grundlag; de enkelte teams kan med udgangspunkt i børnene og holdet som helhed differentiere, så arbejdet reelt tager udgangspunkt i de børn, som vi har på FUND.

De enkelte teams har på baggrund af FUNDmodellen og kravet om at stå-mål-med lavet årsplaner og fagbeskrivelser.

Årsplan 2019-20

Årsplanen tager udgangs i nedenstående fire temaer: Byen, lys, udsyn og natur og udeliv.

 

For hvert tema gælder, at følgende områder skal dokumenteres:
• Subtema
• Fagområder – således kan vi sikre, at vi står mål med folkeskolen, og de fagplaner, der er gældende for området.
• Værdi for den enkelte, skolen og byen
• De 17 verdensmåls placering i teamet
• Evaluering

På FUND Friskole er undervisningen omdrejningspunktet; det faglige, dannelsen og det fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære. På FUND Friskole vil der være en samtale og dermed et fælles sprog om, hvad det faglige er. Elevernes udvikling vil blive dokumenteret på flere måder, og når den individuelle digitale portfolio er indfaset i løbet af skoleåret 2019-20 vil der findes en systematisk samling af elevens arbejder, der viser anstrengelser, fremskridt og præstationer inden for de enkelte fag.

 

LÆRINGEN PÅ FUND

Vi tror på, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål. Derfor arbejder vi med forskellige former for evaluering og feedback.

• Logbøger

Formålet med logbøger er at skabe sammenhæng mellem undervisningen og børnenes refleksion. Logbøgerne fungerer som en skolemæssig tidslinje eller referenceramme for børnene. I logbøgerne kan der både tegnes og skrives, og det skrevne ord kommer i skolegangen gradvist til at fylde mere.

• Aktivitets- og læringsmål i projekter

Aktivitets- og læringsmål giver fokus og mulighed for fordybelse
Formålet med børnenes projektmål er at give børnene et overblik over, hvad de har lavet og lært. Børnenes mål er ofte aktivitetsmål snarere end læringsmål, for at undgå at børnenes blik for, hvad de har lært blot bliver reduceret til en tjekliste, der er defineret af voksne.

• Evalueringen på FUND tager udgangspunkt i følgende faser; løbende, formativ, summativ, procesorienteret, produktorienteret, løbende vurdering og selvevaluering.

• Formativ feedback på FUND tager udgangspunkt i følgende faser; respons, fremadrettet vejledning, tilbagemelding og individuel vejledning. En praksis, der tager udgangspunkt i praksis omkring produkt og fagligt indhold; hvor er jeg/eleven på vej hen? (mål) Hvor er jeg nu? (status) Hvordan kommer jeg videre? (handling)

• Portfolio. Når skolens digitale portfolio er indfaset i løbet af skoleåret 2019-20 vil der findes en systematisk samling af elevens arbejder, der viser anstrengelser, fremskridt og præstationer inden for de enkelte fag.

• Årets sidste projekt; maj projektet. Projektet igangsættes ved at gennemgå de projekter, der har været en del af skoleåret. Arbejdet danner grundlag for årets sidste projekt. Det giver mulighed for, at skolens voksne kan vurdere, om projekterne har givet den læring, som vi ønsker skal være en del af skolegangen på FUND.

 

Ny skoleform.

Arbejdet med at udvikle en ny skoleform kræver, at skolens voksne arbejder fokuseret og ihærdigt med evaluering af både nye og traditionelle elementer af lærergerningen. På FUND Friskole vil vi samtidig insistere på, at skole og uddannelse ikke blot skal sigte mod kompetencer som at regne, stave og læse, men netop også skal bidrage til dannelsen af det menneske, der lever og lider, tvivler og tror, kæmper og fester, fødes og dør i det liv, der ikke leves af sig selv – menneskelivet.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole